Larmators kvalitetspolicy innebär att:

  • Larmator tar ett totalansvar för kundens säkerhetsbehov – via en kontaktperson som koordinerar åtgärderna.
  • De produkter och tjänster Larmator tillhandahåller skall karaktäriseras av hög och jämn kvalitet och skall alltid vara tekniskt framtidssäkrade.
  • Alla inom företaget har del i kvalitetsansvaret och skall verka för att uppfylla och utveckla kvalitetskraven samt medverka till ständiga förbättringar.
  • Alla inom företaget känner till vår kvalitetspolicy.

Larmators miljöpolicy innebär att:

  • Larmator tar sitt ansvar för minskad energianvändning i form av sopsortering, miljöriktiga produktval, energisnåla servicebilar, och aktiva val som gynnar miljön där så är möjligt, som exempel duschar 40% av personalen i varmvatten uppvärmt av solen.
  • Larmator följer lokala miljökrav, gällande lagar och förordningar.